Δικαιολογητικά ΕΑΕ

Δικαιολογητικά ΕΑΕ

 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2017

 

         ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ:

 ü ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ  ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 ü ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

 ü ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

 ü ΑΡΙΘΜΟ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

 ü EMAIL (Λογαριασμός Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου)

 ü ΑΤΑΚ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ από τα ηλεκτρονικά Ε9)

 ü ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ (ΓΙΑ  ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ/ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ)

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2017

 

Οι παραγωγοί πρέπει να έχουν λάβει τον ειδικό κωδικό από τον λογιστή τους προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην ΕΑΕ τους.

 

Στις περιπτώσεις που ο παραγωγός επιθυμεί να κάνει τροποποίηση στα στοιχεία της E.Α.E που υπέβαλε το 2016, υποχρεωτικά προσκομίζει κατά περίπτωση τα εξής:

o   Για την περίπτωση αλλαγής στα ιδιόκτητα αγροτεμάχια τα αντίστοιχα κατά περίπτωση παραστατικά κατοχής (π.χ.  Ε9 ή συμβόλαια κατοχής που έχουν συναφθεί μετά την 01-06-2016)

o   Για την περίπτωση αλλαγών στα ενοικιαζόμενα απαιτείται μισθωτήριο. Καλό είναι η μίσθωση να υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο TAXIS ανεξαρτήτως του ύψους του μηνιαίου μισθώματος. Για διάρκεια μίσθωσης μεγαλύτερη των 9 ετών απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη και μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο

o   Για τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια στα οποία υπάρχει  μίσθωση από συμβολαιογράφο απαιτείται η προσκόμιση του τελευταίου Ε9 του ιδιοκτήτη των αγροτεμαχίων, όπου θα αναγράφονται οι ΑΤΑΚ

o   Για δήλωση αγροτεμαχίων μεταξύ συζύγων απαιτείται μισθωτήριο σε κάθε περίπτωση.

o   Για την περίπτωση αλλαγής των προσωπικών του στοιχείων, αντίγραφο του αντίστοιχου παραστατικού στο οποίο αναγράφονται τα νέα στοιχεία (π.χ φωτοτυπία ταυτότητας, βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού κλπ)

o   Για την περίπτωση αλλαγής χρήσης καλλιέργειας, τα στοιχεία που υποστηρίζουν τις αλλαγές (π.χ. τιμολόγια, καρτέλες σπόρου)

 

Για τους κτηνοτρόφους απαιτούνται τα παρακάτω πρόσθετα δικαιολογητικά:

 

·    Αντίγραφο του παλαιού και νέου τύπου Μητρώου Κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων από τον αρμόδιο φορέα.

·       Αντίγραφο του  Μητρώου Κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης Βοοειδών από τον αρμόδιο φορέα.

·      Αντίγραφο του  Μητρώου Κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης Χοιρινών από τον αρμόδιο φορέα.

·     Για τους κτηνοτρόφους οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε νομιμοποίηση του στάβλου τους και έχουν στην κατοχή τους τοπογραφικό με συντεταγμένες να το προσκομίσουν.

 

 

H καταγραφή του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων είναι υποχρεωτική. Οι παραγωγοί οι οποίοι ψεκάζουν πρέπει να δηλώσουν τα χαρακτηριστικά του ψεκαστικού τους μηχανήματος όπως:

· κατηγορία

· κατασκευαστής(αν υπάρχει)

· αριθμός σειράς(αν υπάρχει)

· εμπορική ονομασία(αν υπάρχει)

· παλαιότητα

· πιστοποίηση

· αριθμός δεξαμενών

· χωρητικότητα δεξαμενής

· αριθμό ακροφυσίων

· μήκος βραχιόνων

 

Εάν ο ψεκασμός δεν γίνεται από τον ίδιο τον παραγωγό ζητούνται τα στοιχεία του φερόμενου ως ψεκαστή. (ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Τιμολόγιο Ψεκασμού)

 

§ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ στους παραγωγούς  ότι Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. 262385/21.4.10 για την εφαρμογή της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, οι γεωργοί που λαμβάνουν κοινοτικές ενισχύσεις, υποχρεούνται μεταξύ άλλων να τηρούν μητρώο εισροών και εκροών στην εκμετάλλευσή τους, το οποίο περιλαμβάνει και παραστατικά αγοράς (κυρίως για σπόρους, λιπάσματα, ζωοτροφές) και πώλησης (κυρίως προϊόντα της εκμετάλλευσης, ζωοτροφές, καθώς και ημερολόγιο εργασιών.  Αντίγραφο του Μητρώου έχει αποσταλεί σε όλους τους παραγωγούς.

 

Σε περίπτωση αδυναμίας κάποιου παραγωγού να προσέλθει προκειμένου να υποβάλλει την Ενιαία Δήλωσή του, θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει άλλο πρόσωπο, γνώστη των αγροτεμαχίων και καλλιεργειών του, να υποβάλλει αντί εκείνου την Ενιαία Αίτηση του! Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή μέχρι την 15η Μαΐου 2017, καταληκτική ημερομηνία των Δηλώσεων!! Κανείς δεν μπορεί να υποβάλλει δήλωση για άλλο πρόσωπο χωρίς θεωρημένη Εξουσιοδότηση!!

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΦΩΤΟΤΥΠΗΣΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

 

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ – ΜΕΤΡΟ 13

 

Εαν ο παραγωγός είναι έμμεσα συνταξιούχος πρέπει να προσκομίσει

§ Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει το είδος της σύνταξης.

 

Ο παραγωγός που υποβάλλει αίτηση για πρώτη φορά υποχρεούται να υποβάλει τα  παρακάτω παραστατικά:

·       Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

·       Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου Τράπεζας με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου του και τον IBAN.

·       Φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας φορολογικού έτους 2015.

·       ΑΜΚΑ και Αριθμός Μητρώου ΟΓΑ

·       Προκειμένου για την επιπλέον επιδότηση σκληρού σίτου απαιτούνται αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου (καρτέλες και σχετικά τιμολόγια)

·       Αντίγραφο του ελαιοκομικού μητρώου από Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης

·       Για τα ενοικιαζόμενα ηλεκτρονικό μισθωτήριο στο TAXIS. Για διάρκεια μίσθωσης μεγαλύτερη των 9 ετών απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη και μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο

·       Για τα ιδιόκτητα το τελευταίο Ε9  ή τίτλους κατοχής που έχουν συναφθεί μετά την 01-06-2016.

·     Συμβάσεις για την καλλιέργεια εσπεριδοειδή προς μεταποίηση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις σχετικές ΚΥΑ.

·     Για τους παραγωγούς που συμμετέχουν σε Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης και Λοιπά Προγράμματα (πχ Δάσωση Γεωργικής Γης, Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία, Πρόγραμμα Νέων Αγροτών, Πρόγραμμα  Πρόωρης Συνταξιοδότησης), απαιτείται η Απόφαση Ένταξης στο αντίστοιχο πρόγραμμα

 

 ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ):

 

Σχετικά με την υποβολή εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών  & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων για την κατοχύρωση της επαγγελματικής ιδιότητας των παραγωγών.

Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει οι παραγωγοί να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

·       Οι κάτοχοι γεωργικών μηχανημάτων να έχουν μαζί τους την άδεια κυκλοφορίας αυτών, ενώ οι αλιείς την ατομική επαγγελματική άδεια αλιείας τους καθώς και την άδεια επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους

·       Αντίγραφο της Έναρξης Εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία

·       Αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας Επαγγελματικής Μονάδας

·       Αντίγραφο του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Ε3)

 

Καθώς και να δηλώσουν εάν έχουν στην κατοχή τους κάποια από τις παρακάτω εγκαταστάσεις :

 

§  Γεωργικά Μηχανήματα - Αλιευτικό σκάφος

§  Εργατικό Δυναμικό στην Εκμετάλλευσή τους

§  Ελαιοτριβείο - Τυροκομείο – Βουστάσιο –Χοιροστάσιο – Ποιμνιοστάσιο – Πτηνοτροφείο-Θερμοκήπιο - Ξηραντήριο

§  Αποθηκευτικό  χώρο - Σιλό Μ3 -Οινοποιείο

§  Αγροτουριστική Εγκατάσταση, Γεώτρηση, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΜΑΣΤΙΧΑΣ  ΧΙΟΥ

 

 Για όσους υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση οικονομικής ενίσχυσης για την καλλιέργεια της παραδοσιακής μαστίχας Χίου απαιτείται:

 

·       Φωτοτυπία βιβλιάριο τραπέζης

·       Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

·       Φωτοτυπία εκκαθαριστικού της εφορίας

·       Σε περίπτωση ιδιόκτητων εκτάσεων, υποβάλλεται Ε9 ή συμβόλαιο κατοχής – μόνο στην περίπτωση που έχει συναφθεί μετά την 01-06-2016 (απαραίτητα να αναγράφεται ο ΑΤΑΚ των αγροτεμαχίων)

·       Για τα ενοικιαζόμενα ηλεκτρονικό μισθωτήριο στο TAXIS στο οποίο αναφέρεται η τοποθεσία, η έκταση και ο ΑΤΑΚ του αγροτεμαχίου. Για διάρκεια μίσθωσης μεγαλύτερη των 9 ετών απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη και μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο (απαραίτητα να αναγράφεται ο ΑΤΑΚ των αγροτεμαχίων)

 

          Όλοι οι παραγωγοί υποχρεούνται να δηλώσουν τα αγροτεμάχια, την έκταση καθώς και τον αριθμό των δέντρων που θα κεντήσουν φέτος, προκειμένου να λάβουν την σχετική ενίσχυση.